ڕۆمان

مچەی کەچەی – بەسەرهات نووسینی قادر وریاDownloadژیان و جەنگ و هیچی تر…DownloadئامەرتاتDownloadسینۆهە بەرگی 1Downloadسینۆهە بەرگی 2Downloadتاریک و ڕوونDownloadنزا بۆ ئارمێنDownloadگاردیانDownloadبیرەوەریی دوورخراوەیەکDownloadدایک…